Regulamin konkursu „Pisz przedświąteczny blog z Tchibo Exclusive”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem") jest Tchibo Warszawa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 5, 00-446 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019739, o kapitale zakładowym w kwocie 49.227.000,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 521-012-40-30, reprezentowana przez Artura Starka, Dyrektora Zarządzającego Tchibo Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agora S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44, zwaną dalej „Partnerem", pod adresem URL: www.blox.pl, zwanym dalej „Serwisem”.
 3. Oficjalną stroną internetową konkursu jest tchiboexclusive.blox.pl, zwana dalej „Blogiem Organizatora”.
 4. Konkurs trwa od 5 grudnia 2008 r. do 18 grudnia 2008 r.
 5. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi podstawę zorganizowania Konkursu, a także określa prawa i obowiązki jego uczestników.
   

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy Serwisu, w ramach Serwisu prowadzący blogi. Warunkiem realizacji przez uczestnika Konkursu prawa do nagrody jest podanie w formularzu rejestracyjnym udostępnionym na portalu Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, poprawnych i aktualnych danych kontaktowych, w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych Regulaminem.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.   
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Partnera Konkursu.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
   

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 5 grudnia 2008 r., do 18 grudnia 2008 r.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w okresie od 5 grudnia 2008 r. do 18 grudnia 2008 r.:
  1. będą prowadzić tematyczny blog na stronie Serwisu. Tematyka blogu koncentruje się na zbliżających świętach Bożego Narodzenia, a w szczególności na: przedświątecznych przygotowaniach, nastrojach i atmosferze związanej z tym okresem, spostrzeżeń o otaczającej rzeczywistości w tym czasie oraz przemyśleń i wspomnień związanych z przygotowaniami i świętami Bożego Narodzenia. Forma bloga pozostaje dowolna;
  2. oraz wyślą e-maila, zgłaszającego chęć wzięcia udziału w Konkursie i zawierającego w treści adres zgłaszanego do Konkursu bloga, imię i nazwisko osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy, na adres blog@tchibo.pl najpóźniej do 18 grudnia 2008 r. O zgłoszeniu decyduje data pojawienia się wiadomości na serwerze Organizatora.
 3. Zgłoszenia blogu może dokonać wyłącznie jego autor.
 4. Blogi zgłoszone do konkursu, nie spełniające wymogów tematycznych Konkursu, nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w zgłoszonych do konkursu blogach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.
 6. Uczestników Konkursu obowiązuje „Regulamin korzystania z serwisu Blox.pl” publikowany na stronach Serwisu pod adresem URL: http://www.blox.pl/html/2621441,262146.html.
   

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Spośród uczestników Konkursu, spełniających warunki § 2 i 3 Regulaminu, jury wskaże po jednym autorze najciekawszego bloga, w trzech kategoriach:
  1. „Z życia Polki”,
  2. „Najtrafniejsza obserwacja przedświątecznej rzeczywistości”,
  3. „Przedświąteczna kreatywność”.
 2. Wybór zwycięzców Konkursu, nastąpi w dwóch etapach:
  1. Dokonana przez Organizatora wstępna weryfikacja zgłoszonych do Konkursu blogów pod względem ich zgodności z wymogami Regulaminu.
  2. Finalny wybór Zwycięzców Konkursu dokonany przez jury Konkursu spośród uczestników spełniających wymogi Regulaminu. 
 3. Podstawą wyłonienia Zwycięzców jest subiektywna opinia członków jury.
 4. Ocenie jury podlegać będą wpisy na blogach zgłoszonych do konkursu i opublikowanych w dniach od 5 grudnia 2008 r. do 18 grudnia 2008 r, tj. w czasie trwania Konkursu.
 5. Skład jury ogłoszony będzie na Blogu Organizatora, najpóźniej w dniu 5 grudnia 2008 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem e-maila, wysłanego przez Organizatora na adres, z którego przesłane zostało zgłoszenie do Konkursu.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody, jak również danych koniecznych do odprowadzenia podatku dochodowego od nagrody.
 8. Organizator podejmie maksymalnie trzy próby skontaktowania się ze Zwycięzcami Konkursu, przez trzy dni od dnia przyznania nagrody (tj. 22, 23 i 24 grudnia 2008 r.). Po tym terminie, Organizator nie będzie podejmować dalszych prób nawiązania kontaktu ze Zwycięzcami. Uczestnik konkursu może jednak sam zgłosić się do Organizatora z zapytaniem o wygraną. Zapytanie uczestnika o wygraną może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r.
 9. Organizator opublikuje na Blogu Organizatora listę Zwycięzców Konkursu  
  w dniu 22 grudnia 2008 r. 

   

§ 5. Nagrody

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodami w Konkursie są trzy nagrody pieniężne w wysokości 5.000 zł brutto każda - po jednej dla każdego ze zwycięzców wyłonionych na zasadach opisanych w § 4  Regulaminu.
 3. Nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzców Konkursu w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych opisanych w § 4, punkt 7.
 4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci i w sposób określony Regulaminem. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo żądania zamiany nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych nagród, które nie są objęte Regulaminem i zależą od jego uznania.
 6. Przed wydaniem nagród Organizator – jako płatnik – potrąci z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust 4 w zw. z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm] – kwotę w wysokości 10% przyznanej nagrody brutto.
 7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu lub w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od ogłoszenia wyników Konkursu nie wskaże numeru rachunku bankowego jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez zwycięzcę Konkursu adresu lub innych danych, lub z przyczyn za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody, wynikające z błędnego podania przez zwycięzcę Konkursu numeru konta, lub z przyczyn za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez zwycięzcę Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w portalu internetowym Gazeta.pl oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, z dopiskiem „Pisz przedświąteczny blog z Tchibo Exclusive” w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców, bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.
   

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) Administratorem danych osobowych jest Partner. Partner udostępni dane osobowe uczestników Konkursu Organizatorowi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych w § 7.1.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych Serwisu, na stronie Bloga Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Ustawy  
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym nie będą one miały ujemnego wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
Znane Polki
piszą o świętach:
doskonały nastrój